Pasanggiri Ngeusian Tarucing Cakra Basa Sunda

Pasanggiri Ngeusian Tarucing Cakra Basa Sunda

(Nganggé Komputer)

Daftar jadi Pamilon

Pikeun ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional, 21 Pébruari 2020, Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda (PDP-BS) Universitas Padjadjaran rukun gawé jeung Prodi Sastra Sunda Unpad, Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS) katut Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) baris ngayakeun Pasanggiri Tarucing Cakra (Teka-Teki Silang). Tujuanana pikeun ngasah kamampuh masarakat dina ngagunakeun basa Sunda, lian ti pangaweruh kasundaan lianna. Ieu pasanggiri téh maké pakakas laptop, tablét, atawa télépon cerdas  (lain ngeusian dina keretas), sarta dibagi jadi 2 (dua) katégori:

 1. Katégori umum, bisa diiluan ku guru-guru basa Sunda, mahasiswa, jeung sakumna balaréa.
 2. Katégori barudak sakola, husus keur murid-murid SMP/SMA sa-alam dunya.

Katangtuan Umum

 1. Sakur pamilon kudu daftar heula ka panitia ku cara ngeusian formulir dina tautan di luhur (Daftar jadi Pamilon)
 2. Jumlah pamilon teu diwatesanan.
 3. Régistrasi pamilon baris ditutup tanggal 19 Pébruari 2020 pukul 23.59.
 4. Matéri dina pasanggiri ngawengku kamahéran basa Sunda jeung pangaweruh kabudayaan Sunda (sastra, sajarah, seni, jsté).
 5. Nu geus daftar kari datang dina waktuna (tempat jeung waktu ilikan di handap).

Waktu jeung Tempat Pasanggiri

Ieu pasanggiri baris digelar dina:
Poé, Tanggal: Jumaah, 21 Pébruari 2020
Waktu: Pukul 08.00—10.30
Tempat: Graha Sanusi Hardjadinata Unpad
Jl. Dipatiukur No. 35 Kota Bandung

Hadiah

a. Katégori Umum
Pinunjul I: Rp4.000.000,-
Pinunjul II: Rp3.000.000,-
Pinunjul III: Rp2.000.000,-
Pinunjul Hiburan: 5 x Rp200.000,-

b. Barudak Sakola
Pinunjul I: Rp2.000.000,-
Pinunjul II: Rp1.500.000,-
Pinunjul III: Rp1.000.000,-
Pinunjul Hiburan: Rp500.000,-

Katangtuan Husus

 1. Pamilon nu wenang milu kana pasanggiri, nu geus disatujuan ku panitia, tur méméhna ngeusian heula formulir pendaftaran.
 2. Sakur pamilon kudu mawa pakakas séwang-séwangan, prak baé sabogana-bogana saperti hapé, laptop, tablét, atawa nu rék ngagigiwing CPU gé teu nanaon.
 3. Unggal pakakas alusna dilengkepan ku kuota, tapi dina kaayaan darurat mah panitia baris nyayagikeun jaringan WI-FI di sabudereun tempat pasanggiri.
 4. Saméméh prung pasanggiri, sakur pamilon kudu daftar ulang heula ka panitia. Sabada daftar deui, pamilon baris meunang kodeu jeung sandi pikeun aksés alamat wéb pasanggiri tarucing cakra.
 5. Pukul 08.00—08.15 panitia baris ngécéskeun prak-prakan pasanggiri (technical meeting).
 6. Unggal pamilon kudu bisa ngagunakeun komputer (program browser Internét, upamana Mozilla, Chrome, jeung sabangsana). Mun aya pamilon nu teu bisa metakeun browser, bisa ngajak saha baé (saurang) pikeun maturan ngeusikeunana.
 7. Upama dina waktuna pasanggiri aya pamilon anu teu hadir atawa elat, ku panitia dianggap bedo.
 8. Waktu keur ngeusian tarucing cakra ditangtukeun ku panitia, lilana maksimum 90 menit.
 9. Sakur pamilon wenang mawa rupa-rupa réferénsi: buku, kamus, atawa rék bari googling moal dicaram.
 10. Hasil tina pasanggiri baris dipeunteun maké sistem komputer tur diumumkeun poé éta kénéh.
 11. Para pinunjul baris dicokot ti nu pangbenerna jeung panggancangna ngeusian tarucing cakra.
 12. Keur latihan, pamilon bisa milu simulasi ngeusian pasanggiri tarucing cakra dina internét, tanggal 15—19 Pébruari 2020. Alamatna baris diémbarkeun.

Bandung, 2 Pébruari 2020
Panitia Pasanggiri Tarucing Cakra Basa Sunda
PDP-BS UNPAD

PDPBS

Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda

Universitas Padjadjaran

Rukun Gawé

Logo